zoek in de uitspraken van het
Tuchtcollege voor de Scheepvaart:
 

 

Wilt u automatisch via e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe agendapunten omtrent zittingen, uitspraken etc. dan kunt u zich hier aanmelden voor de notificatiemailing.

 

Het Tuchtcollege
Het Tuchtcollege voor de Scheepvaart is per 1 januari 2010 ingesteld en neemt vanaf die datum de tuchtrechtelijke taak van de Raad voor de Scheepvaart over. Het college is gehuisvest in de lokalen van de Raad in de Beurs van Berlage te Amsterdam en de openbare zittingen vinden ook daar plaats.

Wetgeving en Samenstelling Tuchtcollege
Het college functioneert op basis van hoofdzakelijk artikel 55 van de Wet zeevarenden. Het is samengesteld uit een voorzitter, twee plaatsvervangers en 32 (plaatsvervangende) leden. Deze leden hebben of hadden een functie in de maritieme wereld. Onder de knop ‘samenstelling’ vindt u een lijst van de personen die thans deel uitmaken van het college.

Onderworpen aan tuchtrechtspraak in de zeescheepvaart zijn scheepsofficieren (kapiteins, stuurlieden, scheepswerktuigkundigen, maritiem officieren (marof’s) en radio-operatoren) van schepen die onder de Nederlandse vlag varen.

Klaagschrift en Verzoekschrift
Het tuchtcollege behandelt zaken op basis van klachten die door middel van een klaagschrift bij het tuchtcollege kunnen worden ingediend door belanghebbenden. Of een klager zichzelf terecht als belanghebbende heeft aangemerkt, wordt beoordeeld door het college zelf. Te denken valt aan bijvoorbeeld: bemanningsleden, reders, passagiers en verzekeraars. U kunt een klaagschriftformulier downloaden, inclusief een aparte leidraad voor het invullen daarvan, onder de knop ‘klaagschrift’.

Daarnaast kan de Minster van Infrastructuur en Milieu bij het college een zaak aanhangig maken door het indienen van een verzoek.

Goed zeemanschap
Criterium om al dan niet tot het uitspreken van een tuchtmaatregel te komen is of de betreffende scheepsofficier heeft gehandeld (of heeft nagelaten te handelen) in strijd met de zorg die hij als goed zeeman in acht behoort te nemen ten opzichte van de opvarenden, het schip, de lading, het milieu of het scheepvaartverkeer.

Tuchtrechtelijke maatregelen
De volgende tuchtmaatregelen kunnen worden uitgesproken: een waarschuwing, een berisping, een geldboete van ten hoogste € 4.500 en de schorsing van de vaarbevoegdheid voor een periode van ten hoogste twee jaar.

Uitspraken Tuchtcollege voor de Scheepvaart
De uitspraken van het tuchtcollege worden geanonimiseerd gepubliceerd op de eigen website www.tuchtcollegevoordescheepvaart.nl. 

Uitspraken Raad voor de Scheepvaart
Uitspraken van de Raad voor de Scheepvaart vanaf 1910 tot 2010 kunt u aanvragen bij het secretariaat van het Tuchtcollege. Deze worden geanonimiseerd verstrekt. Het archief van de Raad voor de Scheepvaart is per oktober 2014 overgedragen aan het Nationaal Archief. Het archief wordt op dit moment nog voorbewerkt door DocDirekt. We verwachten dat het in juni 2016 raadpleegbaar zal zijn in de studiezaal van het Nationaal Archief.

Werkwijze Tuchtcollege
Onder de knop ‘werkwijze’ vindt u een beknopte samenvatting die aangeeft hoe het Tuchtcollege voor de Scheepvaart functioneert. In deze werkwijze wordt u de gelegenheid geboden een document te downloaden om te zien hoe de procedures van het Tuchtcollege voor de Scheepvaart wettelijk zijn geregeld.

Recente agenda-items:

01 juni 2016

 

Publicatie uitspraak 2015.V9-Dageraad

Uitspraak 2015.V9-Dageraad (pdf)
Inzake het ongecertificeerd varen met passagiers op zee buiten de daguren.
Betrokkene: de kapitein

01 juni 2016

 

Publicatie uitspraak 2015.V10-Maria GO 20

Uitspraak 2015.V10-Maria GO 20 (pdf)
Inzake het verzoek van de inspecteur ILT/Zeevaart tot gedeeltelijke tenuitvoerlegging van een eerder voorwaardelijk opgelegde tuchtmaatregel (zaak 2013.V2-Maria GO20) wegens het in de proeftijd opnieuw niet gedragen zoals een goed zeeman betaamd.
Betrokkene: de schipper

01 juni 2016

11:00

Uitspraak 2015.V10-Maria GO 20

Uitspraak door voorzitter mr A.N. van Zelm van Eldik op het kantoor van het Tuchtcollege (Damrak 387) inzake het verzoek van de inspecteur ILT/Zeevaart tot gedeeltelijke tenuitvoerlegging van een eerder voorwaardelijk opgelegde tuchtmaatregel (zaak 2013.V2-Maria GO20) wegens het in de proeftijd opnieuw niet gedragen zoals een goed zeeman betaamd.
Betrokkene: de schipper


Zie de volledige agenda