zoek in de uitspraken van het
Tuchtcollege voor de Scheepvaart:
 
 

Het Tuchtcollege voor de Scheepvaart te Amsterdam houdt zich onder meer bezig met de tuchtrechtspraak voor scheepsofficieren op Nederlandse schepen ter zake van handelen in strijd met goed zeemanschap ten opzichte van de opvarenden, het schip, de lading, het milieu en het scheepvaartverkeer. Deze tuchtrechtspraak wordt uitgeoefend door ervaren beroepsgenoten onder voorzitterschap van een jurist.

Het Tuchtcollege zoekt voor de periode van 2018 tot en met 2021 enige
(PLAATSVERVANGENDE) LEDEN
- WERKTUIGKUNDIGEN

- SCHIPPERS TER ZEEVISSERIJ
- WATERBOUWKUNDIGE

Voor de werktuigkundigen en de schippers geldt de wettelijke eis dat zij gedurende de aan hun benoeming voorafgaande periode van tien jaren ten minste vijf jaren als scheepsofficier, respectievelijk schipper, aan boord van een zeeschip hebben gevaren.

Benoeming vindt plaats voor vier jaar door de Minister van Infrastructuur en Milieu.

De leden en plaatsvervangende leden ontvangen per zaak waaraan zij deelnemen een vergoeding van € 342. Per zaak dient rekening te worden gehouden met een totale werkbelasting van ongeveer één dag. Afhankelijk van het aantal en de aard van de zaken kan een aantal malen per jaar beroep gedaan worden op leden om zitting te nemen in een college.

Belangstellenden wordt verzocht zich vóór 30 april 2017 schriftelijk te melden bij de secretaris van het Tuchtcollege, mr E.H.G. Kleingeld, Damrak 387, 1012 ZJ Amsterdam, of per e-mail aan ekleingeld@tuchtcollegevoordescheepvaart.nl.

Bij de aanmelding dient een c.v. te zijn gevoegd, waaruit ook kan blijken op welke wijze wordt voldaan aan het wettelijke vaarvereiste.

 

 

Wilt u automatisch via e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe agendapunten omtrent zittingen, uitspraken etc. dan kunt u zich hier aanmelden voor de notificatiemailing.

 

Het Tuchtcollege
Het Tuchtcollege voor de Scheepvaart is per 1 januari 2010 ingesteld en neemt vanaf die datum de tuchtrechtelijke taak van de Raad voor de Scheepvaart over. Het college is gehuisvest in de lokalen van de Raad in de Beurs van Berlage te Amsterdam en de openbare zittingen vinden ook daar plaats.

Wetgeving en Samenstelling Tuchtcollege
Het college functioneert op basis van hoofdzakelijk artikel 55 van de Wet zeevarenden. Het is samengesteld uit een voorzitter, twee plaatsvervangers en 32 (plaatsvervangende) leden. Deze leden hebben of hadden een functie in de maritieme wereld. Onder de knop ‘samenstelling’ vindt u een lijst van de personen die thans deel uitmaken van het college.

Onderworpen aan tuchtrechtspraak in de zeescheepvaart zijn scheepsofficieren (kapiteins, stuurlieden, scheepswerktuigkundigen, maritiem officieren (marof’s) en radio-operatoren) van schepen die onder de Nederlandse vlag varen.

Klaagschrift en Verzoekschrift
Het tuchtcollege behandelt zaken op basis van klachten die door middel van een klaagschrift bij het tuchtcollege kunnen worden ingediend door belanghebbenden. Of een klager zichzelf terecht als belanghebbende heeft aangemerkt, wordt beoordeeld door het college zelf. Te denken valt aan bijvoorbeeld: bemanningsleden, reders, passagiers en verzekeraars. U kunt een klaagschriftformulier downloaden, inclusief een aparte leidraad voor het invullen daarvan, onder de knop ‘klaagschrift’.

Daarnaast kan de Minster van Infrastructuur en Milieu bij het college een zaak aanhangig maken door het indienen van een verzoek.

Goed zeemanschap
Criterium om al dan niet tot het uitspreken van een tuchtmaatregel te komen is of de betreffende scheepsofficier heeft gehandeld (of heeft nagelaten te handelen) in strijd met de zorg die hij als goed zeeman in acht behoort te nemen ten opzichte van de opvarenden, het schip, de lading, het milieu of het scheepvaartverkeer.

Tuchtrechtelijke maatregelen
De volgende tuchtmaatregelen kunnen worden uitgesproken: een waarschuwing, een berisping, een geldboete van ten hoogste € 4.500 en de schorsing van de vaarbevoegdheid voor een periode van ten hoogste twee jaar.

Uitspraken Tuchtcollege voor de Scheepvaart
De uitspraken van het tuchtcollege worden geanonimiseerd gepubliceerd op de eigen website www.tuchtcollegevoordescheepvaart.nl. 

Uitspraken Raad voor de Scheepvaart
Uitspraken van de Raad voor de Scheepvaart vanaf 1910 tot 2010 kunt u aanvragen bij het secretariaat van het Tuchtcollege. Deze worden geanonimiseerd verstrekt. Het archief van de Raad voor de Scheepvaart is per oktober 2014 overgedragen aan het Nationaal Archief. Het archief wordt op dit moment nog voorbewerkt door DocDirekt. We verwachten dat het vanaf april/mei 2017 raadpleegbaar zal zijn in de studiezaal van het Nationaal Archief.

Werkwijze Tuchtcollege
Onder de knop ‘werkwijze’ vindt u een beknopte samenvatting die aangeeft hoe het Tuchtcollege voor de Scheepvaart functioneert. In deze werkwijze wordt u de gelegenheid geboden een document te downloaden om te zien hoe de procedures van het Tuchtcollege voor de Scheepvaart wettelijk zijn geregeld.

Recente agenda-items:

10 mei 2017

11:00

Uitspraak 2016.V9-Amadeus Amethist

Uitspraak van de zaak 2016.V9-Amadeus Amethist door voorzitter mr A.N. van Zelm van Eldik ten kantore van het Tuchtcollege voor de Scheepvaart (Damrak nr. 387) inzake het ongeval op 31 mei 2016 aan boord van de Amadeus Amethist waarbij het hefbare stuurhuis een brug raakte en een opvarende ernstig gewond raakte.
Betrokkene: de kapitein

14 april 2017

 

Publicatie uitspraak 2016.V7-Amadeus Amethist

Uitspraak 2016.V7-Amadeus Amethist (pdf)
Inzake een ongeval aan boord van de Amadeus Amethist tijdens het laten zakken van de luikenwagen waarbij een opvarende ernstig gewond raakte.
Betrokkene: de eerste stuurman

31 maart 2017

13:30

Zitting 2016.V9-Amadeus Amethist

Inzake een ongeval op 31 mei 2016 waarbij het hefbare stuurhuis een brug raakte en een opvarende ernstig gewond raakte.
Betrokkene: de kapitein
Samenstelling Tuchtcollege:
voorzitter: P.C. Santema
leden: E.R. IJssel de Schepper, D. Willet, C.R. Tromp en A.J. de Heer
secretaris: E.H.G. Kleingeld


Zie de volledige agenda